اطلاعات تماس:

دفتر خدمات تجاری و حقوقی بین المللی

خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه باغ بانک، پلاک ۱، واحد ۱۵

کد پستی: ۱۹۶۸۸۵۵۴۱۳

تلفن: ۲۲۶۰۴۷۲۳

نمابر:۲۲۲۳۹۴۰۳

آدرس الکترونیکی: info@mohsenmohebi.ir

 

 

 

verification
International house of law