1. محسن محبی، مترجم روشنفکر؛ فضیلت کلانتریان بودن، مرتضی کلانتریان چگونه با انتخاب هایش به مخاطبان آگاهی بخشید؟، تجربه، سال ششم، شماره ۴۸، بهمن ۱۳۹۵.
 2. محسن (سعید) محبی، مصطفی رحیمی دلواپس انسان و آزادی، مهرنامه (ضمیمۀ تاریخ نگاری - زندگینامه)، نوروز ۱۳۹۳. (دریافت یادداشت)
 3. محسن محبی، کاتوزیان در دفتر ایام من، مهرنامه، شماره 38، مهر 93. (دریافت یادداشت)
 4. محسن محبی، دولت خسروی که دیگر شیرین کار نیست، مهر نامه، سال چهارم، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲.
 5. محسن (سعید) محبی، راپرت آن مخدوم بی عنایت، مهرنامه، شمارۀ ۲۹، تیر ۱۳۹۲. (دریافت یادداشت)
 6. محسن محبی، فراز و فرودهای جامعه بین المللی: از دادگاه نورنبرگ تا دیوان بین المللی، مهرنامه، سال سوم، شماره ۲۵، مهر ۱۳۹۱. (دریافت یادداشت)
 7. محسن محبی، اخلاق دخالت بشردوستانه، مهرنامه، سال سوم، شماره ۲۰، ویژه نوروز ۱۳۹۱.
 8. محسن محبی، مسئولیت دولت ها منتقل می شود؟، مهرنامه، شمارۀ ۱۸، دی ۱۳۹۰. (دریافت یادداشت)
 9. محسن محبی، آثار خوب و بد کشور شدن فلسطین، مهرنامه، آبان ۱۳۹۰. (دریافت یادداشت)
 10. محسن (سعید) محبی، در سوگ مصطفی رحیمی - روشنفکر معیار، مهرنامه، شمارۀ ۱۲، تیر ۱۳۹۰. (دریافت یادداشت)
 11. محسن (سعید) محبی، آن مرد دشوار بود، مهرنامه، شمارۀ ۱۰، فروردین ۱۳۹۰. (دریافت یادداشت)
 12. محسن محبی، آن نیمۀ دیگر ... (دکتر موحد)، نگاه نو، شمارۀ ۷۴، مرداد ۱۳۸۶. (دریافت یادداشت)
 13. محسن محبی، نه جنگ نه صلح، شهروند امروز، خرداد 1386. (دریافت یادداشت)
 14. محسن محبی، «نون والقلم» - رساله ای در نقد قدرت (جمال جلال و حجت موجه ما)، اعتماد ملی، شمارۀ ۲۳۷، اذر ۱۳۸۵. (دریافت یادداشت)
 15. محسن (سعید) محبی، دو گفتگو با لویی فردیناند سلین، بخارا، شماره 51، خرداد 1385. (دریافت یادداشت)
 16. محسن (سعید) محبی، متافیزیک و سیاست، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 201 و 202، خرداد و تیر 1383. (دریافت یادداشت)
 17. محسن محبی، در معرفی استاد حکیمی و کار بزرگ او: «الحیاة»، بینات، سال دهم، شماره های ۳۹ و ۴۰، . (دریافت یادداشت)۱۳۸۲
 18. محسن (سعید) محبی، حقوق بشر و عقلانیت مشترک بشری، انتخاب، شماره 803، بهمن 1380. (دریافت یادداشت)
 19. محسن محبی، چهره ای نجیب، بر ایوان خاطره (یادمان چهارمین سال درگذشت مرحوم مهندس مهدی بازرگان)، اندیشۀ امروز، ۰۱ بهمن ۱۳۷۷. (دریافت یادداشت)
 20. محسن (سعید) محبی، عصرانۀ داستان نویسی با بزرگ علوی، گزارش، شمارۀ ۷۸، مرداد ۱۳۷۶. (دریافت یادداشت)
 21. محسن (سعید) محبی، «اسپرلوس» و آیات هرمان هسه، ادبستان، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۷۰ . (دریافت یادداشت)
 22. محسن (سعید) محبی، کامجویی در خلاف آمد عادت، کلک، شماره 14، اردیبهشت و خرداد 1370. (دریافت یادداشت)
 23.  محسن (سعید) محبی، توسعه و فرهنگ، فرهنگ و توسعه، کیمیا، سال سوم، شماره 7، مرداد و شهریور 1369. (دریافت یادداشت)
 24. محسن (سعید) محبی، دیداری شتاب زده و تاملی در پی، کیمیا، سال سوم، شماره 1، بهمن و اسفند 1368. (دریافت یادداشت)
 25. محسن (سعید) محبی، هماوردی برنامه ریزان با فرهنگ، کیمیا، شماره 11 و 12، آذر و دی 1367. (دریافت یادداشت)

International house of law